بدهي

فهيمه

سلام بنده به شخصي مبلغ 40 ميليون تومان به صورت خورد خورد پول قرض داده ام. من تنها مدركي كه از ايشان در دست من ميباشد فيشهاي واريزي است.اكنون فرد براي پرداخت بدهي ميگويد قانوني اقدام كن ميخواستم از شما راهنمايي بگيرم كه بايد چه كار كنم