آیا بدهکاری بانکی

آرزو میلانی

سلام آیا بدهکاری بانکی را که میتوان از محکومیت های موثر در ماده 111 قانون تجارت تلقی کرد ؟

یا نه ؟