خیانت درامانت

مرتضی سبزیان

بسمه تعالی

باعرض سلام خسته نباشی خدمت سرکارخانم بوجاری

اینجانب مرتضی سبزیان به مدت یکسال دردفترپیشخوان به عنوان مسئول صدوروپرداخت فیش تامین اجتماعی فعالیت میکردم بعدازیکسال بدون اینکه سابقه بیمه وحقوقی دریافت کنم ازطرف ایشان یکنفرجایگزین بنده شدوعذرمن خواسته شد.بعدازیک ماه توسط یکی ازدوستانم متوجه شدم که ایشان ازدست من به جرم خیانت درامانت شکایت شده وهمچنین به مردم میگفت که ایشان پول شماراواریزبه حساب کرده ورفته درصورتی که به صورت ذیل بند به بند توضیح میدهم.

1-هرنفرکه به من مراجعه میکرداگردرصورتی که میخواست فیش تامین خودراواریزکند باکارت بانکی.اینجانب فیش پست بانک مبنی برکارت به کارت راتنظیم میکردم وامضاصاحب حساب رامیگرفتم وبه گیشه بقل دستی که پست بانک بودتحویل میدادم ومسئول پست بانک این عملیات بانکی راانجام میداد.درصورت قطع بودن سیستم پول درون حساب مسئول پیشخوان بود .

2-یابه صورت نقدی بودکه اینجانب قبل ازاذان ظهر پول هاراتحویل مسئول پست بانک این دفترمیدادم.

حال بااین مواردایشان ازدست بنده شکایت خیانت درامانت کرده وکلیه حساب های اینجانب را مسدود نموده است.وازشکایت ایشان به مدت سه ماه گذشته است وهیچ ابلاغی برای من نیامده حال من بایدچکارکنم .اداره کارهم شکایت نموده ام که نداشتن مدرک که دراین دفترکارکرده ام احتمال دارد رای صادرشودکه دراداره کاراثبات نشده وهیچ حق وحقوقی تعلق نمیگیرد.حال ازشما کمک میخواهم درضمن هیچ قراردادی بامن بسته نشده.

باکمال تشکر