چک کشیدن و خیانت در امانت وطرف پولشو میخواهد

جمعه پور

چک کشیدن پذر من و طرف از طرف بابام خیانت در امانت کرده و مشکل حکم جلب بابامه و بازداشتو دادگاه و زندان چه کنم زندان نیفته و پولم نداریم چک 471 میلیونه