دریافت حق الزحمه در قبال کارانجام شده

محمد

ایا در صورت انجام کار برای یک تولیدی مانتو که بنده کار رابصورت بر ش زده به کارگاه منتقل میکردم وبعد از دوخت به ایشان تحویل میدادم و ایشان طبق توافقی که صورت گرفته بود قرار بر این بوده که در پایان هرفصل حقالزحمه مرا پرداخت کنن و از این کار سرباز زدنن وبنده هیچ گونه مدرکی در قبال کاره انجام شده ندارم وچیزی حدوده20میلیون از ایشان طلب دارم میتوانم در گرفتن حق الزحمه خود موفق شوم؟