درخواست تعویض وکیلمودارم

Hasan
دوتاوکيل دارم دریک پرونده حقوقی که سه سال است دردادگاه مفتوحه امابدليل کم کاری و کلام میخوام درخواست تعویض وکیل بدم