پارکینگ در کوچه بن بست

زهرا جعفری

با سلام و احترام، بنده در یک کوچه بن بست تی شکل ساکن هستم که چهار ساختمان در این کوپه است. ساختمانی که ساختمانی که نبش کوچه قرار گرفته که یک در ورودی از داخل کوچه اصلی دارد و یک مغازه به همان سمت برای پارکینگ خود که سه ماشین در ان جا می شود دو در در کوجه بن بست گذاشته یکی از درها در قسمت انتهایی کوچه و درست روبری ساختمان ما و در دیگر در قسمت خروجی کوچه است .  سوال: ایا مالکین این ساختمان اجازه داشته اند برای پاکینگ کوچک دو در در کوچه بن بست بگذارند؟ که برای ماشین هایی که در کوچه باید پارک کنند و جای پارک داخل ساختمان ندارند مشکل ساز است. سوال 2: ایا مالکین این پارکینگ می توانند از پارک ماشینی که کنار دیوار روبرویی در ورودی  پارکینگ این ساختمان پارک می شود و در عمل مشکلی برای ورود و خروج انها ایجاد نمی کند جلوگیری کنند با این ادعا که عبور و مرور ماشین انها را به داخل پارکینگ سخت می کند؟ با تشکر