عدم پرداخت نفقه و ترک اقامتگاه

maryam
اگر زن نفقه بخواهد و مرد نفقه زن را ندهد و زن اقامتگاه خود را ترک کند طبق قانون چه مجازاتی دارد؟