تدلیس درنکاح

nansi
سلام وخسته نباشید.آیاواریس یکی ازپاهای زوجه درصورتی که قابل درمان وجراحی است.و3روزبعدازعقداین موضوع بیان شده وزوج پذیرفته است.ولی حال بعدازگذشت دوماه قبول نمی کندمیتواند تدلیس درنکاح باشد؟وآیازوج میتوانددرخواست فسخ نکاح نماید؟