منع اشتغال همسر

hasan
کارکردن زن دربنگاههای معاملات جزئ مشاغلی هست که چنانچه شوهربه دادگاه شکایت کند رسیدگی میگردد