در مورد قانون رهن و اجاره

بنده تاریخ 95.5.30 پایان قرارداد بنده  میباشدو الان مالک  ملک مذکور رو به کسی دیگری فروخته است ایا با تغییر مالک قرارداد بنده باطل میشود یا نه؟ و یا مالک جدید حق دارد قبل از پایان قرارداد بنده دستور تخلیه رو به من بدهد یا نه؟

و من پیش پرداخت رهن خانه رو از  مالک قدیم باید بگیرم یا مالک جدید؟