خرید و فروش عتیقه

فیروز مساوات
باسلام من مدتی پیش ب همراه چند نفر با مقداری وسایل عتیقه گرفته شدم سو سابقه ندارم و چیزی هم ب عهده نگرفتم راننده بودم و افرادی که با من بودن نیز ب بی خبری من اذعان داشتند ایا امکان دارد مجازاتی شامل من باشد