محاسبه دیه

بنده درماه رمضان درشرکت دچار حادثه ای شدم که متن فرم پزشکی قانونی بدین شرح میباشد۱-جرح بخیه شده دامیه کف دست راست۲-اسیب نسج نرم بخیه شده بنداول انگشت سوم دست راست درسطح قدام وخلف۳-اسیب نسج نرم بخیه شده بند میانی انگشت دوم دست راست۴-قطع بند انتهایی انگشت دوم دست راست۵-خردشدگی استخوانی بنداول انگشت سوم دست راست که تحت عمل جراحی تثبیت باپین قرار گرفته است۶-خردشدگی استخوانی بند میانی انگشت دوم دست راست                                                         خواهشمندم مبلغ براورد شده دیه اینجانب را محاسبه نمایید هرچه سریعتر ممنون میشوم,التماس دع