بازنشستگی

نادره عزمی

پول طرحم را علوم پزشکی واریز نکرده ده سال پیش چهار ملیون میشودماما هستم وطرحم  را درشهرستان پیرانشهر زمان جنگ گذراندم ویکسال میباشد میخوام به دیوان عدالت شکایت کنم درضمن بیمه تامین اجتماعی هستم وبه وزارتخانه هم رفتم