طلاق

مصطفی امیری
این دادخواست و داده..وقاضی برای من ماهی 200تومان نفقه حکم داد..من با تشکیل پرونده دراجرای احکام شروع به پرداخت نفقه کردم..همسرم منتظراین بودکه باگذشت 6ماه به دادگاه بره ودرخواست طلاق بکنه.واین کارو کرد..من تمام نفقه رو پرداخت کرده ومیکنم..قاضی به من رای داد.همسرم اعتراض کرد به رای قاضی..والان من به سایت مراجعه کردم..اخرین تغییر این بود..مبنی به طلاق به درخواست زوجه به شماره پرونده فلان درتاریخ .....رای مورداعتراض تاییدشد...از شما خواهش میکنم درمورد این تغییربرام توضیح بدین که رای به همسرم دادن یا به من....ممنون