اقلام حقوق که در اعسار محسوب می گردد

علی

با سلام . آیا در احراز اعسار اضافه کار و یا پاداش هم جز اقلام حقوق مورد محاسبه قرار می گیرد یا قاضی بدون احتساب آن ها حقوق ثابت را در نظر می گیرد