اخذ پروانه كسب

محمد مهد سلطاني

با سلام

اينجانب ملكي  تجاري دارم كه مساحت ان حدودا 200 متر مربع ميباشد البته لازم به توضيح است كه 60 متر مربع آن تجاري و مابقي آن ( 140 متر  ) از حياط پشتي به ملك تجاري اضافه گرديده است در طي ساليان گذشته اينجانب كه براي گرفتن جواز كسب رستوران مراجعه ميكردم تمام مرحل جهت كسب جواز من جمله مفاصاحساب دارايي و بيمه ، نامه بهداشت را تهيه ميكردم اما براي گرفتن نامه شهرداري ( پايان كار ) با مشكل روبرو ميشدم . خلاصه اينكه در چند سال اخير شرط داشتن پايان كار براي گرفتن جواز ملغي شد و اينجانب موفق به گرفتن جواز كسب رستوران شدم .

حالا تمايل به راه اندازي شغل ديگري در محل كسب پيشين خود دارم ، آيا براي گرفتن جواز كسبي ديگر مجددا مشكل گرفتن پايان كار از شهرداري را خواهم داشت ؟ يا اينكه با توجه به تجاري بودن قسمتي از محل مورد بحث گرفتن جواز بلا اشكال است