ارثیه

سمیه

دایی من فوت نموده و مادر بزرگم زنده است و خواهان ارثیه، حدود چند ماه پیش فرزند متوفی مادر بزرگ را به یک دفتر خانه برده و از او خواستار شده که در قبال تامین نفقه و مسکن ارثیه خود را ببخشد و مادر بزرگ بخشیده بعد از گذشت چند ماه به تعهدات خود عمل نکردند و مادر بزرگ حالا خواهان ارثیه هست اما وکیل پسر متوفی می گوید شما بخشیده اید و حقی ندارید به نظر شما چکار بایستی نمود. باتشکر