آیا به صلاح است طلاق بگیرم یا نه

با سلام

حدود سه سال است ازدواج کردم و هر هفته به هر بهانه ای که شده تخقیر و سرزنش دارم که طلاقت میدم. مهریت رو میدم. با اینکه از نظر ظاهری خانواده تحصیلات شغل چیزی کم ندارم ولی با من مثل کسی رفتار میکند که فاقد این چیزها است. ارتباط تلفنی فقط با یه دختر داشت و الان خبری ندارم که ادامه داره یا نه. هر روز مرتب روزی دو یا سه بار تریاک میکشه و سیگار شدیدا. میگه بری دادگاه طلاقت نمیدم و اذیتت میکنم مهریت رو میدم و زن صیغه میکنم تا پیر بشی . خودمم دوسش دارم ولی رفتاراش داره عذابم میده میترسم یه وقتی جدا بشم ازش که هیچی برام نمونده باشه....