قرارداد پیمانکاری

lida

در قراردادهای پیمانکاری بین پیمانکار و کارفرما , در صورتیکه در حین اجرای کار برای پیمانکار یا کارکنانش حادثه ای رخ دهد از نظر قانون تامین اجتماعی چه مسئولیتی بر عهده کارفرما خواهد بود؟