سفته

مجتبی

سلام
به شخصی مبلغ سی ملیون تومان سفته در سال 93 داده ام و تاریخ سر رسید سفته اینگونه که در واخواست نامه امده ماله 5/12/1393می باشد  در تاریخ 23/01/1395 واخواست فرستاده . لذا من بدهیم را به ایشان پرداخت نموده ام ومبلغ دو ملیون تومان ان مانده وودر شورا حضور نداشتم ورای غیابی به پرداخت مبلغ کل سفته صادر گردیده که قابل اعتراض نیز هست ..البته این سفته بابت ضمانت چک هایی که پیش خواهان بوده می باشد که حتی چک هایم را به من برگردون نکرده است .چه راهی را به بنده پیشنهاد می کنید ...البته در واخواست تاریخ تنظیم 6/12/1393 ذکر شده .