ويزاى آمريكا

اكرم

با سلام من اكرم هستم

من حدود ٣سال پيش با آقايى سيتيزن آمريكا بود در ايران آشنا شدم نامزد كرديم وبعد از يك سال من را با ويزاى نامزدى به آمريكا برد و در آنجا عقد امريكا صورت گرفت اين آقا مشكل اعتياد داشت و فوق العاده شكاك بود ومن را مورد آزار روحى و جسمى قرار ميداد من بعد از ٨ماه مجبور به ترك آمريكا شدم بعداز يك ماه به ايران آمد براى عذر خواهى و مجدد پرونده ى من را براى ويزا به جريان انداخت حالا مجدد قهر كرد و تقاضاى طلاق نموده من ميخواهم بدانم كه در حال حاضر مراحل ادارى پرونده من كنسل شده با وجود اينكه من طلاق نميخواهم و اگر قبول نكرد به زندگى مشترك راهى هست كه حق و حقوقى به من تعلق بگيرد؟ممنون