اجاره دادن سرقفلی به غیر

حسن عباس پورنادری

اینجانب مغازه ای را به صورت سرقفلی در سال 91خریداری نموده که در آن از اجاره دادن به غیر منع شده ام اما به مدت دوسال با رضایت مالک اجاره دادم ورسید دریافت نمودم اما در سال سوم به اختلاف رسیده اما من باز مغازه فوق را اجاره داده ام لذا مالک از من شکایت نموده ودرخواست تخلیه نموده خواستم بدانم که ایا به من سرقفلی تعلق میگیرد به قیمت روز با توجه به اینکه از قرارداد تخلف نموده ام؟