خرید اپارتمان

حمید

من اپارتمانی را خریدم که تاریخ سند و دفترخانه آن 1394/02/30 بود ولی فروشنده تازه چند روز پیش پایان کار ساختمان را گرفته است. حال سوال من این است که با توجه به اینکه من ان روز به دفترخانه نرفته و گواهی عدم حضور را نگرفته ام آیا جریمه و دیرکرد این یک سال را که در مبایعه نامه روزی 50 هزار تومان و برای 1 سال حدود 18 میلیون تومان هست را میتوانم از فروشنده بگیرم یا خیر؟ اگر میشود راه حل چیست؟