مقدار مهریه

امیر

سلام

اخیرا شنیدم که در قانون مصوب شده است که بیشترین مقدار مهریه در نظر گرفته شده برای بانوان 114 عدد سکه میباشد و بیشتر از اون توسط قوه ی قضائیه در نظر گرفته نمیشود ؛ آیا درست است؟

با تشکر از امکانی که قرار دادید.

ممنونم

Amir.Bapiz@gmail.com

9371237251

مقدار مهریه

امیر بخشی

سلام

اخیرا شنیدم که در قانون مصوب شده است که بیشترین مقدار مهریه در نظر گرفته شده برای بانوان 114 عدد سکه میباشد و بیشتر از اون توسط قوه ی قضائیه در نظر گرفته نمیشود ؛ آیا درست است؟

با تشکر از امکانی که قرار دادید.