افتتاح حساب به نام شرکت

شریعت

با سلام
شرکتی دارای دو صاحب امضا می باشد و طبق آگهی امضای اوراق بهادار و تعهد آور با امضای یکی از دو امضا و مهر شرکت معتبر است آیا هر یک از امضا داران می تواند به تنهایی با مهر شرکت در بانک به نام شرکت حساب افتتاح نماید