انحصار وراث

با سلام !

در صورتی که تعداد وراث هشت نفر بوده و یکی از آنها برای انحصار وراث با دیگران همکاری ننماید ، چه اقدام قانونی میتوان انجام داد؟