طلاق

Parinaz
سلام دختری هستم که نامزده کرده ام و مهریم 300 تاسکه بوده و دادگاه انرا تقسیط کرده پیش 5 سکه و دوماهی یک سکه ومن ازحق حبسم استفاده کرده ام ایا بااولین پرداخت مهریم و نفقم حق حبس ازمن ساقط میشه؟وایا میتوانم دراین حالت طلاق بگیرم و مهریم راهم بگیرم؟