ملك

Arash

من قرار داد خريد مسكن در بنگاه بستم و يه ميلين بيعانه و چك دادم كانون نميتونم  چك هارو پاس كنم البته قولنامه هنوز دستي مي بأشد  و كد رهگيري نگرفتم و يك هفته گذشته حال بايد چه كنم با اينكه ضررقيد شده برأي فسخ كننده