تعیین حریم دریا در زمین های واگذاری

آصف زیدی
آیا دولت می تواند در مورد رمین های واگذاری هیات هفت نفره بعد از گذشت ۳۰ سال ادعای حفظ حریم دریا را داشته و به واسطه آن حکم تخریب زمین های زراعی را صادر کند. با لحاظ اینکه در زمان واگذاری حریم دریا محاسبه شده و بعد زمین واگذار شده است