تصادف

شریفی

این حکم برای پدر اینجانب که 58 سال سن دارای گواهی نامه و بیمه نامه شخص ثالث و بدون هیچ سابقه کیفری صادر شده است ؟

متهم است به بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی(شبه عمدی) دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده شکایت اولیاء دم و شکات تحقیقات به عمل آمده از ناحیه ضابطین قضایی تحت امر دادستان محترم نظریه افسر کاردان فنی تصادفاتو گزارش معاینه جسد و گواهی های پزشکی قانونی و گواهی حصر وراثت و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده. اتهام منتسبه را محرز و مسلم دانسته علیهذا به لحاظ جنبه خصوصی بزه . مستندا به مواد 291و 448و 444و 450 و 452و 462و 488و 489و 549و 559و 593و 714و 715 از قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 متهم را به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم به قدر حصه آنها و پرداخت دیه دو نفر مصدومان تصادف که هر کدام به ترتیب 14 و 15 درصد کل دیه

ظرف دو سال از تاریخ حادثه با این قید که سالیانه نصف از آن را بپردازد محکوم گردید و به لحاظ جنبه عمومی بزه مستندا به مواد 714 و 717 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1375 و با رعایت مواد 19 و 131 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری (از مجازات درجه ی 5) محکوم می نمایید و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد

-----------------------

خواهشمندم راه حلی برای تغییر حکم صادره از حبس تعزیری به جزای نقدی و راه حل هایی دیگر  راهنمایی بفرمایید؟

یاداور میشوم یکی از فامیل با شرایط مشابه بالا که فقط منجر به فوت یک نفر بر اثر تصادف شده به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است؟!!!!! فرق این دو حکم چیست؟؟

لطفا در مورد ماده 68 قانون اسلامی و ربط آن به این موضوع هم اشاره فرمایید ؟؟

در حکم بالا منظور از با رعایت مواد 19 و 131 قانون اسلامی متهم را به دو سال حبس متهم می نمایید این ماده ها را توضیح دهید؟/

آیا رضایت گرفتن از مصدومان و اولیاء دم  در تغییر روند پرونده و مدت حبس یا تغییر حبس به جزای نقدی تاثیر دارد؟؟

نهایتا.. آیا امکان تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی امکان پذیر میباشد

از توجه شما سپاسگذارم%