شهرداری

محمد رضا

با سلام و احترام

به استحضار می رساند شهرداری دو سال قبل درکوچه فرعی منزل  اینجانب اقدام به احداث جدول فاضلاب نموده وباید ادامه آن رابه جدول خیابان اصلی وصل می کرد که قصور کرده و آن را نیمه تمام رها کرده وهر چه مراجعه می کنم می گویند بودجه نداریم و چون جلوی جدول احداثی بسته است آب حاصل از باران جمع شده وبه زیر ساختمان اینجانب نفوذ کرده وباعث ترک خوردگی دیوار و فرو رفتگی موزاییک کف حیاط شده آیا میتوانم علیه شهرداری در دادگاه عمومی محل سکونت  شکایت نمایم  و اگر شکایت قابل طرح است طبق چه ماده ای می توانم طرح دعوا نمایم