حکم لوازم آرایش خارجی گرفته شده در راه چیست؟

نگار

با سلام. یک کارتون به مبلغ 2 میلیون تومان حاوی لوازم آرایش خارجی از شهری برای تهران ارسال گردیده است. متاسفانه در راه  جنس گرفته شده است. سوال بنده اسن است. جریمه وسایل با فرستنده است یا گیرنده و دوم اینکه آیا جنس تحویل داده میشود یا خیر؟
ممنونم