پيش خريد ساختمان از شركتهاي تعاوني انوه ساز

عباس

با سلام

از يكي از شركتهاي تعاوني انبوه ساز در سال 92يك واحد مسكوني پيش خريد كرده ام \ آيا با توجه به قوانين شركتهاي تعاوني بنده اكنون از اعضاء محسوب ميشوم?

2- آيا وزارت تعاون براي پيش فروش مسكن فرمت قررارداد استانداردي در اختيار تعاوني هاي انبوه ساز قرارر نداده است؟

آيا ميتوانم با توجه به اينكه قرارردادي كه با تعاوني مذكور بسته ام  كاملا يكطرفه بوده وبا قانون پيش فرروش ساختمان(مصوب سال 91) مغايرت دارد از اين تعاوني نزد وزارت تعاون شكايت كنم؟

در صوررتي كه بندي به عنوان تورم درر قراررداد ذكر شده باشد آيا تعاوني ميتواند بدون محاسبه كارشناسي تورم؛  به صورت سليقه اي از برخي از فراد تورم را بامبالغ متفاوت بگيرد و از برخي از اعضا هيچ مبلغي نگيرد واين مبالغ در صورتهاي مالي تعاوني باعناوين تورم ثبت نشود؟( آيا مطابق با قوانين حققوق و قوانين تعاوني اين موضوع امكان پذير ميباشد؟)

با تشكرر