تصادف منجر به جرح

hamid
یک نفر که بنده نمی شناسم از من شکایت نموده که خودروی شماره پلاک فلان در خیابان با من تصادف کرده و متواری گشته است که بنده اصلا در آن روز از ماشینم استفاده نکرده ام چطور این را به دادگاه ثابت کنم