برخورداری چک از آثار قانون تجارت

Amin
با سلام. چرا قانونگذار در ماده 314 قانون تجارت چک را عمل تجارتی نمی داند ولی آثار قانون تجارت را روی آن بار کرده؟؟؟