خيانت

سعيد نوري

زني بدون اطلاع همسر با مرد ديگري از طريق پيامك در ارتباط بوده است حكم اين زن و مرد چيست؟