تعقیب کردن وحتک حرمت

karbalaei

باسلام وعرض ادب مدتی است یک تعدادزیادی افرادگوناگون باماشینهای شیشه دودی بنده راهرکجاکه میروم تعقیب میکنندودرمحل کارومحل زندگیم باعث شدندکه مردم یه جورگناهکارانه به بنده نگاه میکنندماشینم راازجلوی منزلم دزدیدندحالانامهای تهدیدامیزداخل منزل من میاندازندشمارابخداکمکم کنیدکه چه کارکنم هرجاهم که عنوان میکنم بااینکه میدانندولیهیچ کس قبول نمیکند