اجاره

اخمد هاشمی

ایا تو شرایطی که با مالک اختلاف حساب بخوری از بابت اجاره و تا پایان قرارداد دو ماه مانده باشد < مالک اجازه قانونی دارد جلوی تخلیه ملک را بگیرد؟

ضمنا مورد اجاره شده فروشگاه مواد غذایی میباشد وتجاری.