سرقت رایانه ای

امیرمحمودی

یا به فرض اینکه پولی از حساب شخصی x به حساب شخص y واریز شده (بدون اطلاع شخص y - یعنی توسط هکر) آیا شخص y مجرم شناخته می شود؟؟

اگر جواب منفیست

چگونه می توان این را اثبات کرد که y مجرم نیست؟

متشکرم