وادار نمودن زوج به زندگي در داخل ايران

محمد كيوونفر

ايا اين امكان هست كه شروط ضمن عقد حقي براي شخصي ثالث غير از همسر ايجاد كند؟(پدر عروس در اين مورد)

سؤالم رو واضحتر ميپرسم: پدر عروس تنها به اين شرط راضي به ازدواج مي شود كه پسر و دختر را برخلاف خواسته خودشان وادار به زندگي در ايران نمايد.چه از طريق شروط ضمن عقد چه از طريق تعهد نامه محضري يا أحياناً روشي ديگر كه بنده خبر ندارم. سوال بنده اين است كه آيا هيچ راه قانوني وجود دارد كه براي پدر عروس اين حق را ايجاد كند كه از دختر و پسر بعد از ازدواج به علت انتخاب كشوري بجز ايران براي زندگي شكايت كند؟ پذيرفتن شروط اينچنيني و بانيت مشخص محدود كردن حقوق شخصي چه ريسكي براي من ميتونه داشته باشه و به چه چيزايي بايد دقت كنم؟  

متاسفانه بعضي أدمها هنوز در دوران برده داري زندگي ميكنند

با تشكر