طلاق و مهریه

آیا اگر زن درخواست طلاق کند مهریه به او تعلق نمیگیرد؟ درصورتیکه قبلا حق طلاق را ضمن عقد نخواسته باشد