تمکین از طرف مرد و نیامدن زن

آیا درصورت تمکین از طرف مرد و نیامدن زن ، مهریه و نفقه به وی تعلق میگیرد ؟

زن درحال حاضر درحال گرفتن مهریه و نفقه هست و مرد برای وی حکم تکمین زده است ، اگر سرپیچی کند حکم چه می باشد ؟؟؟