اجازه ندادن برای کار کردن زن

Afy
در چه شرایطی شوهر میتواند جلوی سرکاررفتن زن را بگیرد؟