مالک ومستاجر

پورایوب

سلام:ملک اداری جهت دفتر کار اجاره کردم پس ازانقضای قرارداد مالک حاضر به تحویل ملک نشد ومن باپیامک جهت تخلیه اعلام آمادگی کردم ونهایتا برای ایشان اظهارنامه فرستادم وایشان ازتحویل ملک خودداری کردند (درقرارداد آمده تخلیه واسترداد ودیعه همزمان باید صورت بگیرد)والآن رفتن شکایت کردن وروزانه صدهزارتومان خسارت مطالبه کردند من الآن چه کار میتونم  انجام بدهم که آن خسارت راازودیعه من کم نکند؟باتشکر ازراهنمایی شما...