محاسبه سهم الارث

میلاد

ارزش معاملاتی یک واحد منزل به قیمت300/000/000 ریال می باشد که متوفی وصیت نموده از محل آن هزینه های کفن و دفن و واجبات عبادی شامل نماز و روزه وحج انجام گیرد.در صورت تعلق گرفتن سهم الارث به خانواده متوفی نحوه محاسبه سهم الارث زوجه و فرزندان چگونه خواهد بود