ارث

محمد

سلام.در ملکی که وراثی است اگر سهم یکی از ورثه یا تمامی ورثه با سند قطعی در دفتر خانه در سال1383به شخصی یا یکی از ورثه انتقال یابد با توجه به ماده 946 قانون مدنی مبنی بر ارث بردن زوجه از قیمت عرصه واعیان که بعد از انجام معامله به تصویب رسیده تکلیف خریدار که سهم یکی از ورثه یا تمامی ورثه را خریده است چیست؟
ایا زوجه میتواند سهم خود را طلب کند؟