اموال توقیفی

امیر محمدی

با سلام

شخصی به بنده بدهکار بوده و من حکم بر محکومیت پرداخت اصل و خسارت را گرفنه ام.

این شخص در ده کوره آپارتمانی دارد که نه سند داشته و حتی به شرکت سازنده بدهکار نیز می باشد و به من گفته که این آپارتمان را دادگاه توقیف کند و در صورت فروش حق تورا بدهد.

آیا این شخص این آپارتمان را با این شرایط میتواند به دادگاه معرفی کند؟

در صورت این کار بنده حق اعتراض دارم

چون فروش این آپارتمان در هر صورت کار هیچ کس نیست چون آپارتمان نیمه کاره و هیچ گومه شرایط زندگی نداشته و سند نیز ندارد فقط یک برگه نقل و انتقل دارد