موجر مستاجر

محمد رضا امیری
ملکی قولنامه ای و وکالتی خریداری نمودم که مستاجر داشته و۳ماه از اتمام قراردادش باقیست برای این مدت باید بین مالک جدید و مستاجر اجاره نامه تنظیم شود