رابطه جنسی

سمیه

با سلام خدمت شما ،بنده سوار ماشین به عنوان مسافر شدم و راننده بی مقدمه شروع به صحبت با من با این عناوین که شما دعا دارید وباید دعاتون رو خارج کنید کرد . دراول صحبت من طفره رفتم و اظهار بی تمایلی به این موضوع کردم ولی متاسفانه با اصرار ایشان مجاب شدم وایشان بهمن گفتند که شما باید تحریک جنسی شوید ، و دعوت به تحریک کرد ، من چندین بار نفع ورد کردموهربار ایشان سعی درترقیب من ب این موضوع برای رفع مشکل ازدواج من کرد و من متاسفانه احماقانه تا حدودی حرفهای ایشان را باور کردم ولی حقیقتا به دنبال این مساله نبودم وتمایلی به این کارنداشتم ونسبتا به ایشان تمایلی نشان ندادن ولی ایشون با فریب  دادن و گفتن جملات روانشناسی سعی در تحریک جنسی بنده نمودند و  من احمقانهدرابتدا سکوت کردم اما بعد ازچنددقیقه احساس ناخوشایندی به من دست داد ودراین بین چندبار با ایشان بحث داشتم که شما نیتتان چیست و به دنبال چه هستید و این کار شرعا درست نیست اما واقعا نمیتوانم حماقت خود را توجیح کنم ولی صادقانه می گویم که اصلا نیتی برای این کارنداشتم وندارمو به تحریک ایشان چچنددقیقه تحریک شدم ولی بعد ازماشین خارج شدم . مساله ایکعه باعث نگرانی وناراحتیمن شده دروحله اول عذاب وجدان خودم چون واقعا دختر بی بند وباری نیستم ونیتی برای این مواسیل نداشتم واصلا هیچ ذهنیتقبلی برای این کارنداشتم واصلا ایشان را نمیشناختمو دوما اینکه مشکوک به فیلم برداری این شخص ازخودم درحین اجام عمل تحریک جنسیهستم که کوتاه و ازروی لباس بود و ایشان طوری رفتار میکرد که گویی میخواست من را راضی به این کارنشان دهد وچهره م را ببیند گویا اززاویه فیلم برداری میشد که متاسفانه ببندهاحماقانه اصلا به این موضوع فکرنکردک چون فقط به مسایلی که ایشان مطرح می کردند فکرمیکردم ازقیل بخت بسته شدن و دیگر مسایل ازاین قبیل که بنده فکر می کنم ایشان دراین زمینه کار می کنند و درنهایت بنده می خواهم بدانم دراینمورد من خود مجرمهستم یا فریب خورده و چه اقدامی باید انجام دهمو می خواهم بهمراجع قضایی مراجعه کنم ولی ازترس آبرو وخانواده جرات ندارم ،آیا میتوانم با توجه بهمجرد وباکره بودنم خودمبهه تنهایی پیگیر موضوع شوم وایا من را دستگیر خواهند کرد بهخاطر اشتباهی که خودم اعتراف می کنم البته رابطه جنسی برقرارنشد وفقط ایشان با دست و تماس به بدن من سعی درتحریک من داشتند وازمن خواستند به بدن ایشان دست بزنم که من با اکراه و ترس چندبار انجام دادم ولی سریع دست کشیدم .نمی دانم خودم مجرم هستم یا نه واگر هستم مجازنم چیست وبرای پیشگیری از تهید واخاذی های احتمالی که فکر می کنمدرپی باشد چه کنم ؟چون احتمال تعقیب ازطرف ایشان یا شخصی ازطرف این فرد را دارم که ممکن است به ادرسمنزل من درسترسی پیدا کرده باشد و تصمیم به اخاذی یا تهدید و خواستن رابطه جنسی بیشتر نماید که بنه احتمال میدم رخ دهد ومن میخواهم زودتر اقدام نمایم و مراجع را درجریان قراردهم تا درصورت مراجعه ایشان نزد من مراجع قضایی من را یاری کنند و لازم به ذکر است ایشان اسم من را پرسید وباز من احماقانه پاسخ دادم وفقط اسمم را میداند و دیگر اینکه نمیخواهم خانواده ام  مطلع شوندچون واقعا برایمگران تمام میشود وبه کسی هماعتاد برای کمک گرفتن ندارم وواقعا خجالت زده وشرمنده هستم به خاطر اشتباه وحماقت خودم. , واز طرفی من ب فردی علاقه مندم وقصد ازدواج باایشان را دارمواین موضوع درصورت مشکل باعث ازبین رفتن آینده من خواهد شد  لطفا من را راهنمایی کنید .باتشکر